Fotografering av konstsamling i Sörmlands museums magasin.

Vid fotografering av en konstsamling i Sörmlands museums magasin.

Effektiv och långsiktig digitalisering

Hur kan museer jobba långsiktigt och effektivt med att digitalisera och tillgängliggöra sina samlingar och sin kunskap för publiken? Hur kan kulturarvet i museisamlingar och arkiv nå fler på digitala sätt? Och hur kan vi utveckla digitala kompetenser i hela museet?
Dessa frågor är i fokus i ett projekt som pågår på Sörmlands museum från december 2021 till slutet av 2022.

Museets samlingar och kunskap är en otrolig resurs för att väcka engagemang med samhället. Öppenhet och tillgång till de Berättande magasinen präglar själva museibyggnaden. För att kunna leva upp till den här visionen även i den digitala sfären vill vi – så öppet som möjligt - möjliggöra omfattande tillgång till våra digitaliserade samlingar.

Vi bjuder in publiken, i både Sverige och utomlands, att använda Sörmlands museums digitaliserade samlingar enligt deras egna önskemål, i kreativa, personliga, vetenskapliga och kommersiella sammanhang – när och hur de önskar det. Förutom extern forskning och användning stödjer samlingarnas digitalisering också de interna arbetsprocesserna, till exempel vid forskning, i utställningsprojekt eller förmedlingen på olika digitala kanaler.

Projektet består av olika delar och berör fyra aktivitetsområden:

1. Se över och uppdatera utrymmen till digitisering på Sörmlands museum

Sörmlands museum har vid projektets början ett fotograferingsrum och ett skanningsrum. Båda uppdateras så att de kan rymma utrustningen och tillräckligt många arbetsplatser. På detta sätt kan Sörmlands museum digitisera samlingar löpande och inte bara till utställningar och projekt.

2. Analysera, uppdatera och sprida existerande rutiner och processer kring objektdigitisering

Tillsammans jobbar vi på en uppdaterad vägledning kring digitisering på Sörmlands museum som handlar om hela processen - från att skanna handlingar och fota föremål till att arkivera och publicera de digitala filerna.

3. Digitisering av olika samlingar (föremål och arkivhandlingar)

Hittills har Sörmlands museum framför allt digitiserat samlingar i anknytning till projekt och utställningar. Under projektets gång ska vi nu linjedigitisera, det betyder alltså att utgå från samlingarna som ska och behöver skannas och fotas utifrån olika bedömningskriterier:

  • Konservatorisk digitisering: Vissa samlingar behöver digitiseras för att kunna bevara deras innehåll och information.
  • Ökad representativitet av de digitaliserade samlingarna.
  • Förbättrad datakvalitet: Vi kommer att jobba med att göra samlingarna enklare att hitta genom att förbättra deras information i databasen. Dessutom skannar vi om arkivsamlingar i bättre upplösning.
Två bilder som visar samma motiv: Arbetare, bland annat ett barn i en verkstadsmiljö. Till vänster har bilden skannats högupplöst, till höger en äldre, låggupplöst version.

En del av projektet handlar om att skanna om till exempel fotosamlingar för att få högupplösta bilder.

Utöver den egna databasen publiceras de digitaliserade samlingarna också i K-samsök, Riksantikvarieämbetets nationella infrastruktur för digitalt kulturarv och Europeana, den europeiska plattformen till digitaliserade kulturarvssamlingar.

4. Förmedling av digitala resurser

De digitaliserade resurserna, det betyder alltså de digitiserade samlingarna och digitala kunskapsresurserna, ska nå ut till publiken på olika sätt, både på plats på museet och hos besökaren. En del av projektet är vårt arbete med Wikipedia och dess systerprojekt. I ett samarbete med Biblioteksutveckling Sörmland jobbar vi på att tillgängliggöra våra resurser på Wikipedia och Wikimedia Commons. Tillsammans har vi anställt en Wikimedian-in-Residence som kommer att kompetensutveckla olika medarbetare i hur vi kan förbättra Wikipedia-artiklar och skapa innehåll på Wikipedia utifrån våra fackområden så att vår kunskap når ut till fler.