Organisation och verksamhet

Sörmlands museums verksamhet leds av länsmuseichefen och är organiserad i fem enheter som var och en leds av en enhetschef. Utöver detta finns ett antal strategiska projekt direkt under länsmuseichefen.

Museichef och ledningsgrupp

Ansvarar för att museet lever upp till sitt uppdrag, når olika målgrupper i hela länet. Att museet bedriver en god samlingsförvaltning och har en variation och kvalitet i utbudet. Att museet präglas av en god arbetsmiljö och säkerhet.
Ansvarar också för särskilda projekt, som Mathantverk.

Enheten för Kulturmiljö, slöjd, bild och form

Enheten har ämneskunskap och curatorskap av tillfälliga och permanenta utställningar, kurser och program. Enheten bedriver uppdragsverksamhet, projekt och rådgivning samt ansvarar för främjandeverksamhet och stöd till professionella utövare slöjd, bild och form.

Enheten för Samlingar och kulturhistoria

Enheten har ämneskunskap och curatorskap av tillfälliga och permanenta utställningar och program, ansvarar för utveckling och förvaltning av samlingarna, utveckling av Berättande magasin och Studierummet – arkiv och bibliotek samt utveckling av digitala plattformar.

Enheten för Program, pedagogik och kommunikation

Enheten har ämneskunskap i pedagogik, kommunikation, digital utveckling, utställningsverksamhet och program. Enheten ansvarar för samordning, planering, utveckling och genomförande av museets programverksamhet, för extern och intern kommunikation, inklusive hemsida och sociala medier.

Enheten för Värdskap, konferens och butik

Enheten har ämneskunskap i bemötande, service och produktutveckling och ansvarar för öppethållande och värdskap i Kungstornet och museibyggnaden, för att driva konferensverksamhet och museibutik. 

Enheten för Teknik, fastighet och säkerhet

Enheten har ämneskunskap i utställningsproduktion, it, fastighetsdrift, säkerhet, utställningsteknik, renhållning och ansvarar för säkerhets- och försäkringsfrågor, teknisk samordning av utställningsproduktion, teknisk drift, transporter, förvaltning och lokalvård samt för samordning inventering, inköpoch förvaltning teknisk utrustning.

Region Sörmland är huvudman

Sörmlands museum har Region Sörmland som huvudman och ingår, som en av sex självständiga och samarbetande enheter, i verksamhetsområdet Kultur & Utbildning Sörmland. Museet styrs politiskt genom Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland. Sörmlands museum har  lokaler i Nyköping och verksamhet i hela länet.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom anslag från huvudmannen, uppdrags- och projektmedel samt bidrag från staten via Kultursamverkansmodellen. Denna modell definierar vissa kulturområden. Sörmlands museum är verksamt inom kulturområdena Regional museiverksamhet , Hemslöjdsfrämjande verksamhet (med konsulenter) och Bild - och formfrämjande verksamhet (med konsulent) men har också ett stort engagemang inom arkivområdet. De olika områdena är väl integrerade med varandra och utgör en sammansvetsad helhet.