Organisation och verksamhet

Sörmlands museums verksamhet leds av länsmuseichefen och är organiserad i fem enheter som var och en leds av en enhetschef. Utöver detta finns ett antal strategiska projekt direkt under länsmuseichefen.

Verksamheten är i huvudsak projektbaserad med tidsbestämda projekt med projektledare och deltagare från flera olika enheter.

 

UNDER FÖRÄNDRING

Museiledning

En rik och levande museiverksamhet kräver att museet är väl känt och uppskattat av huvudmän, samarbetsparter och medborgare, har god ekonomi och goda resurser i övrigt, bra lokaler och arbetsvillkor, väl fungerande organisation och ständig verksamhetsutveckling, håller hög kvalitet och uppfattas som angeläget och intressant. Det är museiledningens uppgift att skapa förutsättningarna för det. Länsmuseichefen är konstnärlig ledare för verksamheten. Museiledningens projekt rör mestadels frågor kring planering, utveckling, kvalitet och verksamhetsinriktning och innehåll. Under 2017 och 2018 har museiledningen som enhet även huvudansvar för samtliga större projekt rörande museets nya hus inför invigningen för att främja god samordning och för att möjliggöra för enhetschefer att ta större aktivt projektledaransvar. 

Enheter för kärnverksamhet

Museiledningen är också en egen enhet för kärnverksamhet.

 

Service och administration

Enheten arbetar med samordning och produktionsplanering i när samverkan med Museiledning samt värdskap, receptioner, bokningar, konferens- och lokaluthyrning, statistik mm.

Enheten Samlingar

Sörmlands museum har väl använda och väl omhändertagna, levande och öppna samlingar – intressanta och relevanta, tillgängliga och använda i olika sammanhang och av många människor, lätta att bidra till och ständigt utvecklade och berikade med nya historier och minnen. Det är enhetens huvudfokus och centralt är att utveckla och vidareutveckla samlingar där berättande, berättelser och människor har huvudrollen. Samlingarna rymmer föremål, foto, arkiv, böcker och media.

Tema Samtid och historia

Enheten arbetar alltid med projekt, företrädesvis större som har utgångspunkt i ett samhällsangeläget tema. Projekten är ofta större och utgår från såväl dagsaktuella som ständigt återkommande existentiella frågor. Att bidra med historiska perspektiv och nya infallsvinklar på dem är enhetens fokus.

Enheten Hemslöjd

Enheten har i uppdrag är att använda och främja slöjden och hantverket i olika sammanhang, att bidra till mångas skapande och till möten mellan människor. Arbetet inbegriper såväl materiellt som immateriellt kulturarv. Ett fokus för enheten är hållbar utveckling och resursutnyttjande och att använda slöjden som ett redskap i samhällsutvecklingen. Ett annat är att främja slöjden utifrån såväl kulturarvsperspektiv som näringsperspektiv. I enheten finns länets hemslöjdskonsulenter.

Enheten Kulturmiljöer

Enheten har levande kulturlandskap och välbevarade kulturmiljöer med historiska djup och mångfacetterade innehåll, rika på såväl berättelser som upplevelser, som sitt fokus. Arbetet inrymmer såväl att ge kunskap och förståelse kring historia och samtid med hjälp av kulturmiljöerna, som att bidra till samhällsplanering, goda livsmiljöer och hållbar utveckling och till att historiska landskap och miljöer bevaras och brukas av många människor. I enhetens ansvar ingår verksamheten Historien i Sörmland samt museets verksamhet på Nyköpingshus.

Konstverksamheten

med konsulent, arbetar med samtidskonst i nära samverkan med länets olika konstaktörer – utställningar, pedagogik och program som ett sätt att diskutera och ge perspektiv på samhälle och livsvillkor. Att inspirera till eget skapande är en del av arbetet. Verksamheten inrymmer även stöd till länets konstnärer och arrangörer samt till konsten som näring. 

Enheter för stöd till kärnverksamhet

Enheten Teknik

Enheten har som sitt ansvarsområde att stödja kärnverksamheterna med teknik och service. Ett museum är ju både en verksamhet och ett hus och i Sörmlands museums fall finns museet dessutom både inne och ute, på olika platser och olika arenor. För det krävs det allt från snickeri, utställningsteknik som ljus och ljud och utställningsbygge till transporter, fastighetsskötsel med klimatkontroll, vaktmästeri, städning , it-service och säkerhet. Det är fokus för enheten Teknik.

Enheten Kommunikation

Enheten arbetar med information och marknadsföring kring museets skiftande verksamhet. Ett använt och levande museum är ett väl känt och lätt tillgängligt museum där alla delar av verksamheten är lätta att hitta till både när människor letar och när man inte gör det, både när man vill besöka och när man vill bidra och delta. Detta är fokus för enheten Kommunikation. Enheten har även ansvar för museets förlag som hör till kärnverksamheterna.

 

Region Sörmland är huvudman

Sörmlands museum har Region Sörmland som huvudman och ingår, som en av sex självständiga och samarbetande enheter, i förvaltningen Kultur & Utbildning Sörmland. Museet styrs politiskt genom Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland. Sörmlands museums magasin/arkiv, kontor och produktionslokaler finns i Nyköping.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom anslag från huvudmannen, uppdrags- och projektmedel samt bidrag från staten via Kultursamverkansmodellen. Denna modell definierar vissa kulturområden. Sörmlands museum är verksamt inom kulturområdena Regional museiverksamhet (inklusive regional konstverksamhet), Hemslöjdsfrämjande verksamhet (med konsulenter) och Konstfrämjande verksamhet (med konsulent) men har också ett stort engagemang inom arkivområdet. De olika områdena är väl integrerade med varandra och utgör en sammansvetsad helhet.