Vision, organisation och verksamhet

Museets vision är att vidga vyer och väcka engagemang och att bidra till att människor kan påverka samhället och sin livssituation. Med historia, slöjd, bild och form ger museet perspektiv på samtid och framtid, på gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och på hur det är, varit och skulle kunna vara, att vara människa.

Sörmlands museums verksamhet leds av länsmuseichefen och är organiserad i fem enheter som var och en leds av en enhetschef. Utöver detta finns ett antal strategiska projekt direkt under länsmuseichefen.

Museichef och ledningsgrupp

Ansvarar för att museet lever upp till sitt uppdrag, når olika målgrupper i hela länet. Att museet bedriver en god samlingsförvaltning och har en variation och kvalitet i utbudet. Att museet präglas av en god arbetsmiljö och säkerhet.
Ansvarar också för särskilda projekt, som Mathantverk.

Enheten för Kulturmiljö, slöjd, bild och form

Enheten har ämneskunskap och curatorskap av tillfälliga och permanenta utställningar, kurser och program. Enheten bedriver uppdragsverksamhet, projekt och rådgivning samt ansvarar för främjandeverksamhet och stöd till professionella utövare slöjd, bild och form.

Enheten för Samlingar och kulturhistoria

Enheten har ämneskunskap och curatorskap av tillfälliga och permanenta utställningar och program, ansvarar för utveckling och förvaltning av samlingarna, utveckling av Berättande magasin och studierummet, arkiv och bibliotek samt utveckling av digitala plattformar.

Enheten för Program, pedagogik och kommunikation

Enheten har ämneskunskap i pedagogik, kommunikation, digital utveckling, utställningsverksamhet och program. Enheten ansvarar för samordning, planering, utveckling och genomförande av museets programverksamhet, för extern och intern kommunikation, inklusive hemsida och sociala medier.

Enheten för Värdskap, konferens och butik

Enheten har ämneskunskap i bemötande, service och produktutveckling och ansvarar för öppethållande och värdskap i Kungstornet och museibyggnaden, för att driva konferensverksamhet och museibutik. 

Enheten för Teknik, fastighet och säkerhet

Enheten har ämneskunskap i utställningsproduktion, it, fastighetsdrift, säkerhet, utställningsteknik, renhållning och ansvarar för säkerhets- och försäkringsfrågor, teknisk samordning av utställningsproduktion, teknisk drift, transporter, förvaltning och lokalvård samt för samordning inventering, inköp och förvaltning teknisk utrustning.

Region Sörmland är huvudman

Sörmlands museum har Region Sörmland som huvudman och ingår, som en av sex självständiga och samarbetande enheter, i verksamhetsområdet Kultur & Utbildning Sörmland. Museet styrs politiskt genom Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland. Sörmlands museum har  lokaler i Nyköping och verksamhet i hela länet.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom anslag från huvudmannen, uppdrags- och projektmedel samt bidrag från staten via Kultursamverkansmodellen.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är en nationell reform som ger regionerna inflytande över den statligt finansierade regionala kulturen. Den innebär att varje region får en samlad summa statliga medel som de själva fördelar till sin regionala kulturverksamhet. Storleken på det statliga bidraget baseras på regionens kulturplan som beskriver den planerade kulturverksamheten. En ny kulturplan ska tas fram regelbundet i samverkan med kommuner och i samråd med civilsamhälle och professionella kulturskapare. 

Sörmlands museum, med särskilt ansvar för kulturhistoria, kulturmiljövård, bild och form samt hemslöjdsfrämjande verksamheter, är en av fem institutioner som ansvarar för den regionala kulturverksamheten i samverkan med andra aktörer.