Gripes modellteatrar

Gripes magiska värld av modellteatrar och miniatyrvärldar fångar stora som små.

Prorgram för förskola och fritidshem:

Upplev Gripes magiska värld av modellteatrar och miniatyrvärldar, spela tillsammans upp en teater utifrån en klassisk saga och skapa egna modellteatrar i vår verkstad.

Kostnad: 350 kronor
Tidsåtgång: cirka 90 minuter
Max antal elever: 15

Kopplingar till läroplanen

Utdrag ur Lpfö-18:

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Kopplingar till läroplanen Lgr 11

Utdrag ur centrala innehållet för fritidshem:

• Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
• Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.