En person med rosa penna i hand, på väg att skriva på A5-block.

Villkor för bokning

Allmänna regler och riktlinjer vid lokaluthyrning inom Kultur & Utbildning, Region Sörmland:

 • Ansvarig hyresgäst ska vara minst 18 år och vara fysiskt närvarande.
 • Om bokningen avser juridisk person måste bokningen göras i den juridiska personens namn samt att ansvarig person ska anges.
 • I bokningsförfrågan ska alltid syftet med bokningen anges. Om syftet med bokningen inte stämmer överens med regionens och Kultur & Utbildnings vision och värdegrund har vi full rätt att neka bokning. Det är till exempel inte tillåtet att hålla möten/aktiviteter som tar avstånd från eller motverkar demokrati, yttrandefrihet, integration, människors lika värde eller andra diskriminerande värderingar.
 • Lokalerna får inte användas för annat syfte än vad som framgår av bokningsförfrågan. Om så framkommer har vi rätt att säga upp bokningen. Hyresavtalet upphör att gälla om vi får vetskap om att hyrestagaren bryter mot dessa regler eller om hyresgästens verksamhet bryter mot gällande lagstiftning. Det utgår inget skadestånd till hyrestagaren för eventuella förluster.
 • Bokning/arrangemang får inte överlåtas på annan person/arrangör utan vårt medgivande.
 • Drog- och rökförbud gäller i lokalerna.
 • Djur får inte vistas i lokalerna, undantaget ledarhund.
 • Det är förbjudet att ha levande ljus i lokalerna om inte annat överenskommits i samband med bokningen.Kunden faktureras efter uthyrningstillfället.
 • Avbokning ska ske senast en vecka innan uthyrningstillfället annars faktureras kunden. För vissa lokaler gäller andra avbokningsregler, se riktlinjer för varje verksamhet.
 • Vi ansvarar inte för förlorade värdesaker.
 • Hyresgästen ansvarar för att regler följs och för att anläggningen med tillhörande egendom inte förstörs eller skadas. Om skada uppkommer genom hyresgästens ansvar/vållande är hyresgästen ersättningsskyldig.
 • Kund som genom ovarsamt beteende aktiverar larm kan bli efterdebiterade.
 • Konferenslokaler, eventsal och restaurang kan hyras ut.
 • För bokning av eventsal/restaurang avsedd för fest krävs att hyresgästen är över 25 år.
 • Politiska partier och liknande organisationer har endast rätt att hyra lokal för möten inom ramen för regionens/landstingets politiska arbete, t ex möten i regionfullmäktige, regionsstyrelse, nämnder, utskott och partiöverläggningar inom regionen.
 • Catering är inte tillåten utan mat och dryck ska alltid levereras av museets restaurang, om inte annat särskilt överenskommits med köksmästare och/eller museiledning.
 • Alkohol får endast serveras via museets restaurang.
 • Avbokning av eventsalen ska ske senast tre veckor innan uthyrningstillfället, annars debiteras fullt pris.
 • Artister får sälja till exempel egna cd-skivor i anslutning till den aktuella föreställningen i huset, men ansvarar för det själv.
 • Möblering av salar/konferensrum ingår. Särskild möblering av lokalen beställs i samband med bokning och ingår i priset.
 • Till bokningen