Varför är historia viktigt?

Varför är det så viktigt med historia? Vad kan kunskap om människors liv och livsvillkor och om hur samhället sett ut och förändrats under olika tider säga oss idag? Läs vad några av pristagarna svarar.

Eva Bonde, pristagare 2021

"Historia är vårt förlängda minne, ett sätt att orientera oss i tillvaron och få kunskaper om oss själva som individer och som del av en större gemenskap och ett större sammanhang. En skev och huvudsakligen enkönad historieskrivning bekräftar en könsmaktsordning där kvinnor som grupp är mindre intressanta, mindre viktiga och mindre värda än män. Den signalerar till kvinnor att de inte ska ta plats, inte sikta för högt, inte ställa krav – och att de inte kommer att lämna några spår efter sig – medan män å andra sidan matas med mäktiga, handlingskraftiga förebilder som format världen. En jämställd historieskrivning är med andra ord ett viktigt steg mot ett jämställt samhälle."

Gunnar Broberg, pristagare 2020

"Det handlar om mig och oss, ibland på långa omvägar. Det tillåter oss att umgås med vanliga människor men också stora andar. Utan historia saknar vi dessutom en stor del av vårt språk, som kan göra vårt förflutna begripligt liksom vår omgivning meningsfull."

Annika Sandén, pristagare 2019

"Historia lär oss om världar som inte liknar vår egen. Historia låter oss möta människor vi inte annars skulle mött, se samhällen som skiljer sig från vårt och hur dessa vuxit fram över tid som har gått. Kunskaper om det som då var nutid, manar samtidigt till reflektion över vår tids ideal och föreställningar om världen."

Ida Östenberg, pristagare 2018

"Historia handlar om vilka vi är som människor. Hur vi i andra tider och på andra platser förhållit oss till livet, döden och varandra, hur vi konstruerat och raserat gemenskaper, hur vi skapat mening och minnesbärande berättelser. Utan historia blir vi tomma blad, som fladdrar runt i en obegriplig och åsiktsdriven samtid."

Ronny Ambjörnsson, pristagare 2017

"Historia skildrar ofta samhällets utveckling eller de personer som varit verksamma under denna utveckling. Men det finns också historia som spårar upp enskilda tankar och föreställningar människor har haft. Som formulerades första gången för flera tusen år sedan och som under lång tid legat glömda. En dag hittar någon en sådan glömd tanke och tänker vidare på den. Andra tar vid, tanken får nytt liv och efterhand kommer den att ingå i det som vi kallar samhällets kultur. Idéhistoria handlar om sådana tankar och deras öden."

Fredric Bedoire, pristagare 2016

"Vi lever mitt i historien. Byggnader och miljöer som vi har omkring oss är som källdokument från olika tider och bär på en berättelse som de skriftliga källorna aldrig kan ersätta. Vi möter människor och deras ambitioner i det byggda, framgångar och tillkortakommanden, önskan att manifestera makt lika väl som att gestalta ett demokratiskt samhälle. Historia och arkitekturhistoria går hand i hand."

Heléne Lööw, pristagare 2015

"Historien är viktig för att förstå varifrån vi kommer och varför det ser ut som det gör i dag. Vi kan inte undfly historien, vi måste förhålla oss till den, för att försöka förstå vilka vi är. Utan kunskap om historien är det mycket svårt att navigera i samtiden."

Maria Sjöberg, pristagare 2014

"Frånvaron av historia kan liknas vid en person som saknar minne. Utan minne är det svårt att veta vem man är, har varit och vill vara. Det gäller också för historia. Men historiska kunskaper fyller också andra behov. Myter och propagandistiska påståenden kan avfärdas med hjälp av historiska kunskaper. Likaså förbättras vår möjlighet att förstå aktuella förhållanden – och missförhållanden – om vi har kunskaper om det förflutna."

Jonathan Lindström, pristagare 2013

"Utan historiekunskaper skulle vi alla gå omkring som fru eller herr Korttidsminne, utan att kunna njuta eller lära av minnen, och ännu nervösare och oförståndigare inför vår samtid och framtid än vi är nu."

Elisabeth Mansén, pristagare 2012

"Historia är viktigt eftersom det vidgar våra vyer och får oss att inse att det finns så många olika sätt att tänka, tro och leva. Människor i historien är samtidigt så lika och så olika oss. Alla dessa variationer väcker fantasin till liv och inger mig hopp även när det ser mörkt ut i världen. Det som tycks omöjligt i dag kan kanske bli verklighet i morgon."

Svante Norrhem, pristagare 2011

"Utan historiska kunskaper kan konflikter som t ex den i Mellanöstern framstå som helt obegripliga. Vet man inget om europeisk kolonialpolitik, om Förintelsen eller om fördrivningen av palestinier är människors rädsla och hat svårbegriplig – och utan att känna till en sådan bakgrund är det omöjligt att hitta lösningar. Historiska kunskaper ger inte automatiskt lösningar, men utan dem blir lösningarna omöjliga."

Yvonne Hirdman, pristagare 2010

"Människan är en "homo narrans" – utan berättelser kan hon inte leva, för hur skulle något bli begripligt utan dem? Det är därför som historia som bygger på fakta och där drivkraften är förståelse sällan varit viktigare än nu, när myter och mörka sagor om hur det "egentligen" har varit skapar berättelser som legitimerar bestialiskt våld och krig."

Bo Eriksson, pristagare 2009

"Det förflutna är en del av människans – mänsklighetens – identitet. Det går inte att välja bort historia, att säga att det inte har någon betydelse, då det är ett existentiellt faktum som är förbundet med människan som både biologisk varelse och samhällsvarelse."

Eva Österberg, pristagare 2008

"Vi behöver ha kunskaper om människor, samhällen och idéer förr i tiden, bland annat för att det kan ge vår egen tid – vår egen lilla bubbla – nyttig kritik och rimliga proportioner. Vi vidgar oss i rummet för att få vidare perspektiv och ökade insikter. Varför skall vi då inte också vidga vårt synfält i tid, bakåt, för att bli berikade med andra insikter än de som ligger just framför näsan?"

Anders Björnsson, pristagare 2005

"Det är egentligen inte historia som är viktigt, det är människan som är viktig. Hon är nyfiken och framför allt är hon nyfiken på det som hon inte fått vara med om. Det är historikernas skyldighet att tillgodose den nyfikenheten, och då får de aldrig upphöra att vara nyfikna själva."

Gunnar Wetterberg, pristagare 2003

"Historia är viktigt därför att det ger mening och sammanhang åt vad vi själva varit med om. Historia är viktigt därför att det hjälper oss att tänka igenom vad som kan hända och hur vi då ska hantera det."

Dick Harrison, pristagare 2001

"Historia lär oss att ta ansvar. Den visar att det är vi som  bestämmer, inte anonyma massor eller kosmiska krafter. Beslut om krig, fred, äktenskap, migration, uppfinningar, med mera, fattas av individer. Vi har makt. Vi gör skillnad."

Mats G Larsson, pristagare 2000

"Genom historien kan vi få kontakt med helt andra världar än vår egen – ibland mycket exotiska – utan att behöva söka oss till fantasy-litteraturen. Och när historieforskningen eller arkeologin någon gång hittar lösningen på någon gåta som många länge undrat över kan det vara minst lika spännande som upplösningen på en detektivroman – och vem frågar varför sådana är viktiga?"

Arne Jarrick, pristagare 1999

"I vårt dagliga liv är vi människor alltför ofta alltför närsynta för att låta andra generationers erfarenheter spela in i våra beslut och våra handlingar. Historien och historieforskningen kan erbjuda oss rikare flöden av mänsklig erfarenhet än dem vi annars har tillgång till. Och den kan påminna oss om mänskliga erfarenheter som vi glömt eller trodde var förlorade för gott. På så sätt kan det förflutna påverka oss i den ständiga förändring som utmärker den mänskliga historien."

Karin Johannisson, pristagare 1998

"Historia är kunskap om människans existentiella villkor över tid. Den är humanism."

Hans Furuhagen, pristagare 1996

"Hur skulle vi kunna förstå vad som nu händer i mellanöstern och i Östeuropa utan kunskaper i historia?"