Logotyp

Sörmlands museums historia

Över 100 år av bevarande och förmedling av sörmländskt kulturarv

Ett svart-vitt foto på flera människor som sitter tillsammans i en utställningssal och tittar på en målning.

1910-talet är Nyköping en stad med cirka 9800 invånare. Det pågår mycket i den lilla staden: industrin och hantverket växer med nyinvigda fabriker, verkstäder och järnvägsförbindelser. Nya människor flyttar till staden och nya bostäder byggs. I en tid där allt verkar förändras kommer funderingar upp om över hur historien och kulturarvet kan bevaras. Då börjar förberedelser inom Nyköpings Fabriks- och hantverksförening för ett museum.

Den 30 maj 1913 bildas föreningen Södermanlands länsmuseum. Staten upplåter Gamla Residenset till den nya föreningen som utrustar byggnaden med ny inredning. 1916 tillträder Martin Nilsson som intendent – och han kommer att prägla det blivande museet.

Martin Nilsson föds 1879 utanför Kristianstad som son till en folkskollärare. Han går i sin fars fotspår och blir själv lärare efter att ha tagit sin filosofikandidatexamen i Lund år 1904. Som läroverksadjunkt kommer han 1908 till Nyköpings läroverk och blir så småningom också föreståndare för Föreläsningsanstalten.

Under hans första år står arbetet med att samla in föremål i verksamhetens fokus. Nr. 1 i museets samlingskatalog blir en båt, en urholkad furustam. Det är en gåva från Gärdesta herrgård. 
SLM 1 - Stockbåt tillverkad av furu. Sörmlands museum, CC0.

Som i hela museisektorn i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet finns det ett stort intresse för allmogekulturen. Industrialiseringen uppfattas som ett hot för bondekulturen och museer i hela landet försöker samla in så många materiella vittnen som möjligt. 1948 ser Martin Nilsson tillbaka på den tiden och anser att "gamla goda hantverkets redskap och alster snabbt försvann för industrins produkter".

År 1915 anställs vaktmästaren Viktor Eriksson som bor med sin familj på Gamla Residenset. Som lön får han fri bostad, vedbrand och 25 % av inträdesavgiften. Han är också snickare på Nordiska Kompaniets verkstäder i Nyköping och tar dessutom hand om museets samling, bland annat allmogemöblerna. Han stannar i tjänsten till 1953.

Museets första utställning invigs 1918 i övre våningen på Arbetshuset, som Gamla Residenset kallas då, med tio rum. I mitten finns det en stor sal som då rymmer den allmänna museisalen och ett tavelgalleri.
SLM M026689 - Gamla Residenset vid Nyköpingshus. Karl-Erik Grahn, Sörmlands museum, Public Domain Mark.

Arkeologiska föremål och fornminnen utgör under de första decennierna majoriteten av samlingarna och de presenteras i ett eget rum. Stora samlingar av till exempel stenyxor visas i hyllor som går från golv till tak. Samlingarna kommer från Södermanlands fornminnesförening, som grundades 1860 och var en av landets äldsta fornminnesföreningar.
SLM X1577-80 - Utställning på Södermanlands länsmuseum. Sörmlands museum, Public Domain Mark.

Dessutom berikar flera andra donationer och deponeringar museets samlingar: Wilhelmina von Hallwyl donerar möbler från Äs gård och Sixten Strömbom, intendent på Nationalmuseum mellan 1919 och 1949, kallar museet "ett av landsortens främsta museer". Han deponerar konst i Nyköping, skickar vandringsutställningar och håller föreläsningar på museet.

Från 1926 till 1931 är museet en del av Södermanlands museiförbund som grundades av museerna i Strängnäs, Eskilstuna, Nyköping och Södertälje. 1932 publiceras också den första utgåvan av "Sörmlandsbygden" som kom att ges ut fram till 2017. Efter att Södermanlands hembygdsförbund grundas 1931 uppgick museiförbundet så småningom i den nya organisationen. Förbundets publikations namn, "Sörmlandsbygden" togs över av hembygdsförbundet som namn till sin årsbok.
SLM R200-91-3 - Södermanlands museiförbunds sista sammanträde 1931. Eric Kling, Sörmlands museum, CC BY. 

Ett svart-vitt foto på sex män i en trädgårdsmiljö bredvid en äldre stuga.

Södermanlands hembygdsförbund blir snabbt en viktig partner för museet. Nils Dencker, en folkskollärare, växlade många brev med Martin Nilsson om auktioner och antikhandlare som han besökte och fynden som han gjorde. Hans inköp ingår också i museets samling och Martin Nilsson författar artiklarna till dessa fynd, till exempel 1934 om matstolar och 1941 om medeltida kistor.

Foto: Förbundets styrelseledamöter  i Senesta, Stigtomta, från vänster: landshövding Gustaf Sederholm, Nils Dencker, Martin Nilsson, Per Dohlwitz, Erwin Engel och friherre Ernst Hermelin. SLM E1-332 - Södermanlands hembygdsförbund. Jon Villskog, Sörmlands museum, CC BY.

År 1935 gör en ny person entré på scenen: då börjar Ivar Schnell på Södermanlands hembygdsförbund. Han skulle bli präglande för både förbundet och museet. Tre år senare blir han Södermanlands första landsantikvarie. Som arkeolog är han väldigt intresserad av fornlämningar, kyrkor och de sörmländska herrgårdarna som han avhandlar genom många skrifter under sitt yrkesliv. Under hans första år präglas museets arbetsmiljö fortfarande av delvis mycket improvisation: hembygdsförbundets kansli och dess boksamling befinner sig i Ivar Schnells egen bostad. Men under 1950-talet flyttar museet och hembygdsförbundet in i Porthuset vid Nyköpingshus där nya lokaler har inretts. Nu jobbar de båda organisationerna ännu tätare ihop. Genom Ivar Schnell som både landsantikvarie och förbundssekreterare av Södermanlands hembygdsförbund kopplas de ihop.

Två män uppklädda till munk och hertig vid Nyköpingshus.

Museiintendent Carl Gustaf Blomberg och landsantikvarie Ivar Schnell deltar i Midsommarsfestspelen 1963 på Nyköpingshus. Som ansvariga för museet och hembygdsförbundet jobbar de väldigt tätt ihop. 
Foto: SLM OH0087-1 - Olle Hagelroth, Sörmlands museum, CC BY.

1945 växer Södermanlands Hembygdsförbund ytterligare när Södermanlands fornminnesförening gick upp i förbundet. Dess fonderade medel lämnas över till hembygdsförbundet och majoriteten av samlingen blir en del av museets samling.

1945 får museet dessutom efter många års planering mer utrymme: Gasverksbyggnaden köps och Nyköpings stad skänker marken.

SLM A28-464 - Fiskbron med gasverket i Nyköping, 1897. Sörmlands museum, Public Domain Mark.

Ett svart-vitt foto på Sörmlands museums konsthall.

Hilda Österman, änkan till hovintendenten och konstnären Bernhard Österman, skänker en donation som skulle användas till vård av föremål samt "om styrelsen så önskar - för nybyggningsändamål". Dessutom donerar hon sin makes stora porträttsamling. Den första utställningen i den nyinvigda konsthallen öppnas 1959.
SLM M026578 - Nyköpings konsthall. Olle Hagelroth, Sörmlands museum, CC BY.

SLM A1-546 - Jazzbalett i Konsthallen, 1971. Sörmlands museum, CC BY.

1962 slås Södermanlands Hembygdsförbund och Södermanlands länsmuseum ihop. Fram till 1976 förenas de i Södermanlands musei- och hembygdsförbund. Men när Ivar Schnell går i pension 1970 inleder landstinget en utredning och de två organisationerna separeras igen. Nu grundas Stiftelsen Södermanlands museum med Södermanlands läns landsting som huvudman.

Kulturminnesvårdsarbetet reformeras från grunden i Sverige år 1976. Det är länsstyrelserna som får ett större ansvar inom kulturmiljöarbetet. Arbetet decentraliseras från Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer till länsstyrelserna. I samband med detta får museet ett ännu större ansvar inom uppdragsarkeologin och kulturmiljövården. 

Nanna Hermansson tillträder som första kvinnliga landsantikvarie och länsmuseichef år 1984. I en artikel beskriver hon ett samtal där en journalist frågade henne:

"Hur kan det komma sig att just Sörmland har kvinnlig länsmuseichef, kvinnlig länsantikvarie och två kvinnliga kommunala museichefer?" Sedan dess har jag funderat över frågan och det svar jag förväntades ge: "En olycka kommer...", eller: "Kulturminnesvård och museum har låg status och låga löner, ingenting för framåtsträvande grabbar"'

Under hennes tid tillämpas fler perspektiv i utställningsverksamheten för att lyfta kvinnornas historia och historiskt sett underrepresenterade ämnen. 

Kulturhistorikern och etnologen Karin Lindvall tillträder som museichef år 1998. Det är då Sörmlands museum börjar satsa på människor och deras berättelser som fokus i samlingarna och deras förmedling. Aktiviteterna i hela länet utökas. Ett exempel är utomhusutställningen "Historien i Sörmland" som idag finns på 13 platser runt om i Sörmland. Den länkar ihop den nationella och internationella historien med händelserna och utvecklingen på plats.

Drönarfoto på Sörmlands museums byggnad med museipark

Sörmlands museums nya byggnad invigs 2018. 

Ett foto på Sörmlands museums Berättande magasin som visar en porträttmålning på Cecilia af Klercker och hennes samling på museet.

Museets Berättande magasin som visar föremål, foton och mer som tillhörde en person, organisation eller gård. 

2018 invigs det nya museihuset mittemot Kungstornet i Nyköping: med Berättande magasin i centrum får samlingarna en plats mitt i museiverksamheten. Dessutom rymmer museihuset utställningar, bibliotek och studierum, butik, kontor och restaurang. Ett par organisationer som Sörmlands museum har haft täta och präglande samarbeten med finns nu under samma tak, till exempel Södermanlands Hembygdsförbund och Nyköpings stadsarkiv. Och än idag finns museet runt om i länet, med utställningar, visningar och aktiviteter. Med det nya konceptet – med samlingarna placerade mitt i huset, fullt synliga för publiken - utses Sörmlands museum till Årets museum 2020 i Sverige och nomineras till European Museum of the Year 2022.

Källor

Berg, Per (2011): Ivar Schnell – en legendarisk landsantikvarie. Sörmlandsbygden, s. 153-166.

Hermansson, Nanna (1990): Kvinna i museimiljö. Kulturmiljövård, 3, s. 36-38.

Hermansson, Nanna (1992): Från urholkad trädstam till förnäm dam. Sörmlandsbygden, s. 107-113.

Ohlsson, Bror-Erik (2006): Södermanlands hembygdsförbund fyller 75 år. Sörmlandsbygden, s. 65-76.

Verksamhetsberättelserna av Sörmlands museum och Södermanlands hembygdsförbund i Sörmlandsbygden (1928-2017).

Text: Larissa Borck
Redaktion: Agneta Höglander och Peter Ostritsch