Tillbaka
Ljud

Östra Långgatan 14

Huset i hörnet Östra Långgatan/Skärgårdsgatan är byggt under andra halvan av 1800-talet medan huset utmed Östra Långgatan har tillkommit i början av 1900-talet. De två husen är idag ihopbyggda med en från fasadlivet indragen förbindelsegång som smälter väl ihop med husens skala och karaktär. Hörnhuset har fasad av stående locklistpanel med svagt rundade locklister kombinerat med liggande fasspontpanel.

Huset utmed Östra Långgatan har fasad av stående pärlspontpanel och liggande fasspontpanel. Pärlspont- och fasspontpaneler blev mycket vanliga när maskinhyvlarna slog igenom och det blev lättare och billigare att få fram hyvlat virke. Notera däremot att den övre locklistpanelen och fasspontpanelen på hörnhuset skiljs åt av en handhyvlad profil. Fasaderna är målade med linoljefärg i gröna kulörer som stämmer väl överens med husens karaktär och tillkomsttid. En linoljefärg åldras på ett vackert sätt genom att finkrackelera och vittra ned från ytan.

Taket på huset utmed Östra Långgatan har en täckning av sinuskorrugerad plåt. Den sinuskorrugerade plåten dök upp efter mitten av 1800-talet men blev vanlig i början av 1900-talet. De stora plåtarna läggs överlappande och spikas ned i underlaget. Plåttypen blev vanlig eftersom den var billig och inte krävde en specialiserad plåtslagare för läggningen. Plåten är också självbärande och kunde läggas på enkla takkonstruktioner med glest läktat underlag. På landsbygden ligger den sinuskorrugerade plåten oftast på ekonomibyggnader och plåten målades sällan utan fick med tiden rosta.

I Trosas stadsmiljö har även många bostadshus sinuskorrugerad plåt men den har då traditionellt målats med linoljefärg, ofta i grön eller röd kulör. En sinuskorrugerad och plastmålad plåt passar mycket väl ihop med karaktären på dessa hus. Däremot ger en modern kantigt trapetskorrugerad och fabrikslackerad plåt ett hårt utseende som mycket dåligt passar in i miljön. Notera också de karakteristiska stuprören med sina skarpa rörvinklar och rörlängder som falsats ihop på traditionellt sätt.