Porträtt av kvinna i hatt.

Hanna Palme, förespråkade både kvinnlig rösträtt och kvinnlig värnplikt. 1886 startade hon Svenska Dräktreformföreningen.

Normbrytare, klassresenärer och revolutionärer!

Ett skolprogram för högstadiet och gymnasiet om normbrytare, klassresenärer och revolutionärer.

Vi gör tillsammans en upptäcktsfärd till olika livsberättelser i de Berättande magasinen.

Gemensamt för dessa berättelser är att de exemplifierar olika former av samhällsomvandling genom människors berättelser.

Eleverna kommer att få ta del av exempel på normbrytare, klassresenärer och revolutionärer från Sörmland genom tiderna. Relevanta frågeställningar är: Vilka samhällsfrågor har varit viktiga förr? Vilka rättigheter som vi tar för givna idag har människor kämpat för? Vilka orättvisor finns idag och vad har vi för möjligheter att påverka?

Källkritik och inlevelseförmåga

Eleverna ska bjudas möjligheten att leva sig in i och förstå andra människors situation. De kommer att utmanas till att använda sig av ett kritiskt tänkande och kunna självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Eleverna kommer få samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

Tidsåtgång: 60 minuter
Plats: Sörmlands museum i Nyköping
Kostnad: 350 kronor
Max antal deltagare: 15 elever

Kopplingar till läroplanen

Samhällsorienterade ämnen, åk 7–gymnasiet.

• Utveckla kunskaper om historiska sammanhang, historiskt bildning och historiemedvetande.
• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan på påverka beslut.

Läs mer om våra Berättande magasin