Nyköpings östra klockstapel

Östra klockstapeln i Nyköping

Här samlar vi dokumentation om Nyköpings östra klockstapel från 1725, om branden 2017 och om återuppbyggnaden av den nya klockstapeln som invigdes 2019.

Den tidigare klockstapeln på Östra bergen i Nyköping hörde, liksom den nya, till Alla Helgona kyrka. Kvarteren intill består av bebyggelse från skilda tidsepoker, men präglas mest av äldre bebyggelse. Klockstapeln uppfördes 1725 av Peter Baillet, som bland annat var rådman och senare borgmästare i Nyköping.

Branden 2017 - den fjärde i ordningen

Den 2 juni 2017 brann klockstapeln ned till grunden. Det var den fjärde klockstapeln som stått på platsen, även de tidigare har brunnit ned. Den första byggdes 1625, men brann redan år 1634. År 1648 stod nästa stapel färdig, vilken brann ned i stadsbranden år 1665. Tio år senare stod den tredje stapeln färdig. Den klarade sig fram till 1719 då den brändes i samband med ryssarnas härjningar i Nyköping. 2017 brann den alltså ner ännu en gång. Orsaken till branden har inte kunnat fastställas men troligtvis berodde branden på ett elfel.

Vy över brinnande klockstapel på öster i Nyköping

Foto från branden kl 17.06 den 2 juni. 2017.

 

Vy över brinnande klockstapel

Foto från branden kl 17.17 den 2 juni 2017.

En första inspektion från Sörmlands muesum

Arkeolog och byggnadsantikvarie från museet besökte platsen, dokumenterade resterna efter branden och gjorde en uppmätning av grunden. Branden hade förstört det mesta av stapeln, som var byggd av trä, men vissa delar av metall gick att rädda. Ett exempel är toppspiran med vindflöjel och utsmyckande detaljer från de två takkuporna.

brandplatsen efter klockstapeln

Arekeolog och konservator på plats efter branden. Foto från 7 juni 2017.

De tre klockorna som hängde i klockstapeln hade alla blivit förstörda av den höga värmen och materialet hade till stora delar smält av hettan. Den stora och mellanstora klockan var dock urskiljbara och delar av inskriptionen ännu synlig. Utöver det hade mycket konstruktionsmaterial av smidesjärn såsom spikar, beslag och upphängningsanordningar klarat hettan och skulle eventuellt gå att återanvända vid en återuppbyggnad av stapeln. En stor del av detta material samlades ihop och lades i förvar.

Nästa steg i processen var att lyfta bort de kvarvarande delarna av klockorna för att kunna städa undan de återstående brandresterna från platsen. Målet var att spara en så stor del av klockmaterialet som möjligt.

Grunden hade på grund av hettan blivit skörbränd och var i stort sett oanvändbar. Även berget runt stapeln hade en söndersprucken yta av värmen och släckningen.

Återuppbyggnaden

Vid en andakt och ceremoni den 22 augusti 2018 lades den första symboliska grundstenen som startade rekonstruktionen av Östra klockstapeln.

Klockstapeln har därefter byggts upp som en närmast identisk kopia av den nedbrunna. I september 2018 påbörjades en ny stengrund och en ny timmerstomme. Den senare tillverkades på annan ort och fraktades till platsen, där konstruktionsdelarna monterades ihop.

Mycket av byggnadsjärnet i form av bland annat smidda vinkeljärn och smidda spikar togs tillvara efter branden för att kunna återanvändas i den nya konstruktionen. De tre klockorna som förstördes gjöts på nytt men den största klockan, som var mest intakt, togs in till Sörmlands museums samlingar och har nu en plats i våra öppna, berättande magasin.

Cermoni inför återbyggnad av klockstapeln

Ceremoni den 22 augusti 2018 inför en återbyggnad av Nyköpings östra klockstapel.

 

Stommen färdigrest våren 2019

I april 2019 blev timmermännen klara med stommen. Därefter klädde snickarna in den med panel och täckte takfallen med råspont och underlagspapp. Plåtslagarna startade med kopparplåtstäckningen i månadsskiftet april/maj. De nygjutna klockorna lyftes in i klockstapeln och hissades upp på sina platser under samma period.

Ursprunliga spiran monterad efter reparation

I september 2019 stod klockstapeln färdig för invigning, krönt av spiran, vindflöjeln, kopparstjärnan och kopparklotet som satt i toppen av den förra klockstapelns tak. Dessa kunde alla återanvändas efter att ha reparerats av en smed i Lima. 

tidig uppbyggnad av klockstapeln

Klockstapeln 13 mars 2019.

 

klockstapel med byggställning

Klockstapeln 26 mars och 15 april 2019.

 

Nyinvigning den 29 september 2019

Söndagen den 29 september kl 16 invigdes den nya, återuppbyggda Östra klockstapeln i Nyköping. Nyköpings församling och biskop Johan Dalman höll i invigningen, som bevittnades av många Nyköpingsbor. 

ny färdig klockstapel

Redo att nyinvigas. Foto från 29 september 2019.