hustak med balkonger

Husen i Nyköping

Vad har Vargen, Rektorn, Stinsen och Järnhandlaren gemensamt? De är alla kvarter i Nyköpings centrum och numera inventerade av museets byggnadsantikvarier. Inventeringen finns digitalt publicerad för allmänheten. Kanske kan du hitta just ditt hus?

hustak med balkonger

Sörmlands museum har på uppdrag av Nyköpings kommun inventerat bebyggelsen i Nyköpings centrala delar. Inventeringen är en uppdatering av den äldre kulturhistoriska inventeringen från 1979.

Klassificering

Samtliga byggnader inom det avgränsade området har fotograferats, bedömts och klassats utifrån tre nivåer med utgångspunkt i det kulturhistoriska värdet. Klassningen redovisas på en karta där varje nivå representeras av en färg. Via kartan går det sen att klicka på en byggnad för att få upp en beskrivning, historik och en motivering av de kulturhistoriska värdena.

Blå = Byggnaden är särskilt värdefull ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas.

Grön = Byggnaden har ett utpekat kulturhistoriskt värde. Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material och materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå ska beaktas.

Gul = Byggnaden har inte ett särskilt utpekat värde i dagsläget men kan ha positiv betydelse för stadsbilden och/eller ett visst kulturhistoriskt värde.

färgmarkerad karta över hus i centrala nyköping

Alla hus är klassificerade utifrån tre nivåer; blå, grön och gul.

klassificering

En beskrivning finns för varje inventerat hus.


Vad är då kulturhistoriskt värde?

Det handlar i grund och botten om vad huset kan berätta. Ett hus eller en miljö är en fysisk länk till vår historia och de som levt före oss och kan därför ge oss många ledtrådar till hur man levde förr.

För att bestämma en byggnads kulturhistoriska värden behöver man titta på ett antal faktorer. Dels tittar man på byggnadens historia. I vilken tid, vilket sammanhang och för vem uppfördes den och i vilken grad är detta synligt idag? Har huset en känd arkitekt eller är det representativt för en speciell arkitekturstil eller tidsperiod? Är byggnaden sällsynt eller finns det många av samma slag? Vem eller vilka har bott i huset och hur såg livet ut för dem? Sådana saker kan ha betydelse för det kulturhistoriska värdet.

Kanske har du minnen från byggnaden nedan?

Biograf Grand i Nyköping

F.d. biograf Grand, ett av de inventerade husen i Nyköping.

På samma tema