Organisation och verksamhet

Sörmlands museums organisation leds av länsmuseichefen som också ansvarar för en av museets sju enheter. Övriga sex enheter leds av varsin enhetschef och ansvarar för olika verksamhetsområden.

Verksamheten är i huvudsak projektbaserad med tidsbestämda projekt med projektledare och deltagare från flera olika enheter.

Enheternas verksamhetsområden

Museiledning/Länsmuseichef

En rik och levande museiverksamhet kräver att museet är väl känt och uppskattat av huvudmän, samarbetsparter och medborgare, har god ekonomi och goda resurser i övrigt, bra lokaler och arbetsvillkor, väl fungerande organisation och ständig verksamhetsutveckling, håller hög kvalitet och uppfattas som angeläget och intressant. Det är museiledningens uppgift att skapa förutsättningarna för det. Museichefen är konstnärlig ledare och arbetar dessutom även som projektledare/projektmedarbetare.

Konstverksamheten

Sörmlands museum har ansvar för regional konstverksamhet. Verksamheten drivs av en länskonstkonsulent. Konsulenten arbetar med: samtidskonst i nära samverkan med länets olika konstaktörer – utställningar, pedagogik och program, samtidskonsten som ett sätt att diskutera och ge perspektiv på samhälle och livsvillkor. Stöd till länets konstnärer och arrangörer samt till konsten som näring. Inspiration till eget skapande.

Enhet Samlingar

Sörmlands museum har väl använda och omhändertagna, levande och öppna samlingar – intressanta och relevanta, tillgängliga och använda i olika sammanhang och av många människor, lätta att bidra till och ständigt utvecklade och berikade med nya historier och minnen. Det är enhetens huvudfokus. Samlingarna rymmer föremål, foto, arkiv, böcker och media.

Enhet Tema Samtid och historia

Enheten Samtid och historia arbetar med museets alla verktyg med projekt, företrädesvis större, där utgångspunkten alltid är valda aktuella teman. Att utgå från angelägna frågor – både de alldeles dagsaktuella och de ständigt återkommande existentiella – och bidra med historiska perspektiv och nya infallsvinklar på dem är enhetens fokus.

Enhet Hemslöjd

Enhetens uppdrag är att använda och främja slöjden och hantverket i olika sammanhang, att utveckla och bevara kunnandet, att bidra till mångas skapande och till möten mellan människor. Arbetet inbegriper således såväl materiellt som immateriellt kulturarv. Ett fokus för enheten är hållbar utveckling och långsiktigt resursutnyttjande och att inspirera till nya synsätt och förhållningssätt. Enheten är även ansvarig för museets butik.

Enheten Hemslöjd ansvarar för länets hemslöjdskonsulenter och arbetar med utgångspunkt från hemslöjd och hantverk. 

Enhet Kulturmiljöer

Levande kulturlandskap och välbevarade kulturmiljöer med historiska djup och mångfacetterade innehåll, rika på såväl berättelser som upplevelser, är enhetens fokus. Arbetet inrymmer såväl att ge kunskap och förståelse kring historia och samtid med hjälp av kulturmiljöerna, som att bidra till samhällsplanering, goda livsmiljöer och hållbar utveckling och till att historiska landskap och miljöer bevaras och brukas av många människor.

Enheten Kulturmiljöer arbetar med utgångspunkt från det fysiska kulturarvet i landskap och bebyggelse med betoning på hela kulturmiljöer.

Enhet Teknik

Ett museum är både en verksamhet och ett hus och i Sörmlands museums fall finns museet dessutom både inne och ute, på olika platser och olika arenor. För det krävs det allt från snickeri, transporter och fastighetsskötsel till it-service, säkerhet och underhåll. Det är fokus för enheten Teknik.

Enhet Kommunikation

Ett använt och levande museum är ett väl känt och lätt tillgängligt museum där alla delar av verksamheten är lätta att hitta till både när människor letar och när man inte gör det, både när man vill besöka och när man vill bidra och delta. Detta är fokus för enheten Kommunikation.

Landstinget Sörmland är huvudman

Sörmlands museum har Landstinget Sörmland som huvudman och ingår, som en av sex självständiga och samarbetande enheter, i förvaltningen Kultur & Utbildning Sörmland inom landstinget. Museet styrs politiskt genom Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Landstinget Sörmland. Sörmlands museums magasin/arkiv, kontor och produktionslokaler finns i Nyköping.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom anslag från huvudmannen, uppdrags- och projektmedel samt bidrag från staten via Kultursamverkansmodellen. Denna modell definierar vissa kulturområden. Sörmlands museum är verksamt inom kulturområdena Regional museiverksamhet (inklusive regional konstverksamhet), Hemslöjdsfrämjande verksamhet (med konsulenter) och Konstfrämjande verksamhet (med konsulent) men har också ett stort engagemang inom arkivområdet. De olika områdena är väl integrerade med varandra och utgör en sammansvetsad helhet.